Kitab Hadis Qudsi Pilihan

Kitab Hadis Qudsi Pilihan

Toko Buku Online Terpercaya  ⋅  14 Feb 2016 00:21:20

Di antara hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Terdapat hadis yang lafaz dan maknanya datang dari Allah. Tetapi lafaz tersebut tidak termasuk ayat Al-Quran. Itulah hadis qudsi.Hadis Qudsi tidak dikenai hukum-hukum yang terkait dengan Al- Quran. Oleh karena itu, hadis qudsi tidak boleh digunakan sebagai pengganti Al- Quran yang dibaca saat shalat.Kita juga tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci terlebih dahulu ketika membaca hadis qudsi. Biasanya sebelum menyebutkan lafaz hadis qudsi, Rasulullah Saw. akan mendahuluinya dengan mengatakan Allah berkata.Buku hadis qudsi ini merupakan karya ulama terkemua Al-Azhar yang digelari sebagai imam para dai. Buku ini menuntun kita untuk memahami kewajiban manusia sebagai Allah. Buku ini mampu membimbing kita untuk mempertebal keimanan, mencapai puncak ketakwaan, dan memantaskan diri agar termasuk golongan para kekasih Allah.Tiada tempat yang pantas bagi para kekasih Allah, kecuali surga abadi yang di dalamnya terdapat banyak istana, taman, buah-buahan, hidangan, sungai susu, sungai madu, bahkan sungai khamar.Semua penduduk surga bebas menikmati semua hal itu. Namun kenikmatan tersebut tidaklah seberapa dibandingkan dengan puncak kenikmatan di surga, yakni kenikmatan melihat langsung Zat Allah Swt.Semoga kita termasuk golongan yang yang mendapatkan kenikmatan tersebut.http://garisbuku.com/shop/hadis-qudsi-pilihan/

Continue Reading

Related Posts