Bahaya Membawa Utang Sampai Mati

Bahaya Membawa Utang Sampai Mati

Deristya Syafjulianti  ⋅  08 Feb 2017 21:30:08

Di dalam fikih Islam, utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh sendiri, secara etimologi bahasa ialah Al-Qath u yang berarti memotong.Harta yang diserahkan kepada orang yang berutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Utang-piutang merupakan aktivitas yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan banyak orang.Islam memperbolehkan berutang, tapi dengan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam. Di antaranya adalah orang yang berutang memang betul-betul terpaksa, dan bukan untuk berfoya-foya. Selanjutnya, orang yang berutang juga harus ada niat yang kuat untuk mengembalikannya.

Continue Reading

Related Posts